Ovjereni prevodi

Ovjerene prevode može vršiti samo lice koje je od strane Ministarstva pravde ili neke druge nadležne institucije imenovano za stalnog sudskog tumača za određenu jezičku kombinaciju. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom garantuje vjerodostojnost i tačnost prevoda sa originalom. Prevodi ovlaštenih sudskih tumača smatraju se međunarodno priznatim i valjanim u inostranstvu.

Za fizička lica sudski tumač najčešće prevodi ličnu dokumentaciju, kao npr. rodni list, vjenčani list, smrtni list, svjedočanstva i diplome, dodatak diplomi, uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o boravištu, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o neosuđivanju, punomoć, pismo preporuke, izjave, presude, potvrde, motivaciona pisma i druga lična dokumenta.

Pravna lica od sudskih tumača zahtijevaju najčešće prevod poslovne dokumentacije kao npr. prevod rješenja o registraciji, uvjerenja o PDV-u i JIB-u, ugovora, odluka, tužbi, pravilnika, računa, finansijskih izvještaja, bilansi, izvoda iz sudskog registra, godišnjih izvještaja, uvjerenja o usklađenosti, tehničkih karakteristika uređaja/materijala, vještačenja, statuta, tenderske dokumentacije i slično.

Pored toga sudski tumač prevodi i medicinska dokumenata kao što su otpusna pisma, ljekarska uvjerenja, nalaze, mišljenja ljekara, kao i punomoći, ovlašćenja i saglasnosti i slično.

Potreban Vam je ovjeren prevod ovlaštenog sudskog tumača? Pošaljite upit za neobavezujuću ponudu i uvjerite se sami u brzu, profesionalnu i susretljivu uslugu.

Prevođenje tehničke dokumentacije

Prevođenje tehničke dokumentacije zahtijeva posebnu preciznost i stručnost, kao i odgovarajuću terminologiju.
Tehnička dokumentacija koju sam do sada prevodio u saradnji sa iskusnim timom prevodilaca i lektora obuhvata sljedeće tekstove:

 • uputstva za upotrebu, održavanje i popravku
 • priručnike za obuku
 • softversku dokumentaciju
 • inženjerske specifikacije
 • kataloge proizvoda
 • standarde i norme

Prevodi tehničke dokumentacije najčešće po završetku prevoda prolaze kroz dodatnu kontrolu koju vrši stručnjak iz date oblasti.
Više o samom prevođenju tehničke dokumentacije možete saznati putem upita na adresu e-pošte.

Prevođenje tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevođenje iz oblasti medicine i farmacije zahtijeva veliku odgovornost i znanje. Prevodi moraju biti precizni i jasni kako ne bi došlo do grešaka ili nesporazuma koji mogu biti fatalni.

Do sada sam imao priliku da prevodim sljedeće vrste tekstova:

 • uputstva za lijekove i sažetak karakteristika lijeka
 • priručnici za upotrebu medicinske opreme i tehničkih pomagala
 • uputstva za upotrebu medicinskih i farmaceutskih proizvoda i lijekova
 • dokumentacija zdravstvenog osiguranja
 • brošure, kataloge i internet stranice
 • nalaze, ljekarska mišljenja, ljekarska uvjerenja i slično

Obratite se putem e-pošte ili kontakt telefona za dodatne informacije u vezi sa prevođenjem iz oblasti medicine i farmacije.

Prevođenje marketinških tekstova

Prevođenje marketinških tekstova, kao i slogana se u mnogome razlikuje npr. od prevođenja tehničkih i medicinskih tekstova i predstavlja pravi izazov za svakog prevodioca. Akcenat nije samo na prenošenju poruka iz jednog u drugi jezik već i na premošćavanju kulturnih razlika.

Prilikom prevođenja marketinških tekstova veoma je važno imati u vidu na koji način se prenosi poruka, kakav imidž želi da ostavi kompanija, ko je ciljna grupa, kome je tekst namijenjen i šta se očekuje od njega, upravo kao i kod pisanja teksta na izvornom jeziku.

Svi marketinški tekstovi imaju isti cilj – uspješnu reklamu, a za uspješnu reklamu je neophodno imati u vidu prethodno nabrojano.

Vršim prevođenje svih vrsta marketinških tekstova kao što je:

 • prevođenje marketinških materijala
 • prevođenje marketinškog i poslovnog plana
 • prevođenje reklamnih brošura
 • prevođenje reklamne kampanje putem e-pošte
 • prevođenje biltena
 • prevođenje kataloga
 • prevođenje tekstova na ambalažama
 • prevođenje saopštenja i obavještenja za štampu
 • prevođenje drugih promotivnih materijala.

Ne dozvolite da sav Vaš trud i utrošeno vrijeme prođe nezapaženo zbog nerazumljivo i nejasno prenesenih poruka. Obratite se za ponudu, a ja ću isto toliko truda, kao što ste Vi uložili u razvoj svog brenda i proizvoda, uložiti u Vaš naručeni prevod kako bih Vam omogućio uspjeh na željenom tržištu.

Prevođenje internet stranica

Imate internet stranicu? Želite svoje poslovne aktivnosti proširiti na inostrano tržište? Ili jednostavno želite predstaviti svoje preduzeće i svoje proizvode stranim ulagačima na njihovom jeziku?

Prvi korak ka tome jeste svakako dostupnost Vaše internet prezentacije na nekom od stranih jezika. Pravilno i dobro prevedena internet stranica Vam omogućuje da ostavite dobar prvi utisak kod potencijalnih klijenata jer oni upravo putem internet stranice dolaze u prvi kontakt sa Vama. Uz to svojim klijentima poručujete da ste pristupačni i spremni za međunarodno tržište.

Obratite se za prevod Vaše internet stranice stručnjaku koji će se fokusirati na precizan i funckionalan prevod.

Lokalizacija

Lokalizacija predstavlja drugu fazu šireg procesa prevođenja i kulturnog prilagođavanja proizvoda ili usluge za određenu zemlju, regiju, ciljnu grupu itd. koji uzima u obzir različitost među tržištima.

Ona obuhvata proučavanje tržišta i ciljne kulture u svrhu prilagođavanja proizvoda njihovim potrebama.

Ova usluga zahtijeva prije svega dobro poznavanje savremenih trendova, kulture i mentaliteta, ciljne grupe, kao i potrošačkih navika.

Ukoliko imate želju da svoj proizvod, softver ili svoju internet stranicu adekvatno pripremite za nastup na određenom tržištu, možete mi se slobodno obratiti kako bismo razmotrili sve neophodne okolnosti i razvili odgovarajuću strategiju.

Usmeno prevođenje

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja svi učesnici su u istoj prostoriji, govornik priča po određenoj dinamici i nakon što završi sa rečenicom/sekvencom/izlaganjem prevodilac prevede rečeno. Ovaj vid prevođenja se češće praktikuje pri seminarima, obukama, bilateralnim i poslovnim sastancima, sastancima sa manje učesnika i gdje se vrši prevođenje u jednoj jezičkoj kombinaciji i slično.

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja se prevodilac nalazi u kabini i istovremeno prevodi rečeno. Ovaj vid prevođenja se praktikuje pri konferencijama, naučnim skupovima, manifestacijama, raznoraznim prijemima itd. gdje je veći broj prisutnih i gdje se koristi više jezika. Takođe je neophodno iznajmljivanje dodatne opreme kao što su kabina, ozvučenje, mikrofoni, slušalice itd. Simultani prevod se zbog svoje kompleksnosti gotovo uvijek radi u paru. Dozvolite da kolega i ja učinimo Vaš događaj svima razumljivim.

Napomena: Za simultano prevođenje je potrebno dostaviti materijale 7 do 10 dana prije angažmana radi pripreme i kvalitetnog prevoda.